Agència de PATENTS

Adeqüem el nostres serveis a les necessitats específiques dels nostres clients

Tenint molt en compte el Sector d’activitat al que pertanyen; el seu potencial empresarial i l’abast territorial del seu Mercat; procurant sempre adaptar la protecció de la seva Propietat Industrial al seu Marketing estratègic.

 • Assessorament en gestió empresarial dels actius de propietat industrial:
  • Com a professionals en gestió empresarial, donem consell per a l’adequada protecció de la Propietat Industrial tenint molt en compte les estratègies de marketing de l’empresa. En aquest sentit condicionem altres aspectes de l’assessorament aquí esmentats (el jurídic i el tècnic) a aquest primer aspecte.
 • Assessorament jurídic:
  • Amb advocats especialitzats en dret de Propietat intel·lectual i Industrial, ens dediquem a donar consell jurídic exclusiu en aquestes dues matèries legals.
  • La propietat industrial:
   • Comprèn tot allò que fa referència a les invencions tècniques (patents i models d’utilitat), a les creacions de forma (models i dibuixos industrials), i als signes distintius comercials (marques de serveis i de productes, noms comercials, rètols d’establiments).
   • La propietat intel·lectual regula els drets d’autor, és a dir, totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques, comprenent-se entre elles: els llibres, impresos, escrits, discursos, conferències, composicions musicals, obres teatrals, obres audio-visuals, escultures, obres de pintura, dibuix, gravat, còmics, projectes, plànols, maquetes i dissenys d’obres arquitectòniques i d’enginyeria, mapes i dissenys relatius a la topografia, la geografia i la ciència, les obres fotogràfiques i els programes d’ordinador.
  • Donem, doncs, assessorament en tot el que fa referència a les diferents modalitats de protecció, drets i obligacions que comprenen:
 1. Necessitat o conveniència de registre
 2. Negociacions en transaccions econòmiques
 3. Redacció de contractes de cessió de drets, conciliacions, reclamació de drets per infraccions legals, etc.
 • Assessorament tècnic:
  • Comptem amb professionals propis per a l’anàlisi i consell tècnics, pel que fa a invencions que per la seva complexitat o sofisticació així ho requereixin.
  • Patents o Models d’utilitat que aportin una novetat mundial han de ser sotmesos a una acurada supervisió tècnica abans d’iniciar qualsevol acció jurídica encaminada a la protecció de la seva exclusivitat.

Tràmits de registre davant els Organismes públics de propietat industrial, intel·lectual i vigilància dels intrusos.

Per a l’exercici dels drets de Propietat Industrial cal el registre als Organismes Públics de Propietat Industrial.

Actuem també davant l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior (Marca Comunitària I Disseny Comunitari), i davant l’Oficina Mundial de la Propietat Intel·lectual (Marques Internacionals i Patents PCT), disposant així mateix, de corresponsals a l’estranger per a la protecció d’expedients a aquells països que puguin interessar.

Amb aquesta finalitat, portem a terme:

 • Els tràmits de registre davant els Organismes, i tot el seguiment posterior, tal com:
  • Contestació de suspensos
  • Presentació d’oposicions i recursos contra denegacions d’expedients
  • Pagament de títols, renovacions i anualitats
  • Inscripció de transferències
  • Obtenció de certificats
  • Gestions diverses
 • La vigilància de la publicació de sol·licituds d’expedients que puguin perjudicar els dels nostres clients, presentant oposicions contra aquestes sol·licituds i recursos contra les concessions.
 • Quant a la Propietat Intel·lectual, encara que el registre no sigui necessari per tal d’exigir els drets corresponents a una creació determinada, sí que pot ser convenient a efectes de preconstituir una prova de titularitat sobre la mateixa.

Tant la Propietat Industrial com la Propietat Intel·lectual tenen com a finalitat l’explotació en exclusiva de determinades creacions, que són susceptibles de comercialització en el mercat, i que tenen una notable importància econòmica. Aquest dret d’exclusiva normalment és respectat, però en moltes ocasions es produeixen usurpacions i conflictes derivats d’interessos enfrontats, que no poden resoldre’s amistosament, i requereixen portar a terme les actuacions judicials pertinents, que restableixin els drets conculcats.

Nosaltres intervenim també en defensa dels nostres clients davant els Jutjats i Tribunals, portant a terme totes les accions legals que emparin els seus interessos.